viết tắt

Dịch chữ viết tắt trên facebook, các kiểu viết tắt của học sinh, những chữ viết tắt khi nhắn tin Đọc: 1,410.

 1. Mai Linh
 2. Bảo Long
 3. Admin
 4. Định Nghĩa
 5. Bảo Long
 6. Định Nghĩa
 7. Định Nghĩa
 8. Zero
 9. Bảo Long
 10. Zero
 11. Bảo Long
 12. Bảo Long
 13. Zero
 14. Wall-E
 15. Admin
 16. Bảo Long
 17. Zero
 18. Thuỳ Chi
 19. Định Nghĩa
 20. Bảo Long
 21. Định Nghĩa
 22. Tiếng Anh
 23. Định Nghĩa
 24. Bảo Long
 25. Bảo Long
 26. Định Nghĩa
 27. Bảo Long
 28. Thuỳ Chi
 29. Thuỳ Chi
 30. Định Nghĩa
Đang tải...