viết tắt

Dịch chữ viết tắt trên facebook, các kiểu viết tắt của học sinh, những chữ viết tắt khi nhắn tin Đọc: 720.

 1. Mai Linh
 2. Admin
 3. Admin
 4. Admin
 5. Admin
 6. Admin
 7. Admin
 8. Admin
 9. Admin
 10. Admin
 11. Admin
 12. Admin
 13. Admin
 14. Admin
 15. Admin
 16. Admin
 17. Admin
 18. Admin
 19. Admin
 20. Admin
 21. Admin
 22. Admin
 23. Admin
 24. Admin
 25. Admin
 26. Admin
 27. Admin
 28. Admin
 29. Admin
 30. Admin
Đang tải...