Lời Dịch Lời Bài Hát Friends - Why Don't We

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 12 Tháng một 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,400


  Bài hát: Friends - Why Don't We

  Lời bài hát / Lời dịch

  Friday night, nothin' on

  Đêm thứ 6, chẳng vướng bận gì cả

  And now I got all of my friends tryna call my phone

  Và giờ tôi đã có tất cả những người bạn của mình đang cố gắng gọi cho tôi

  And I'm feelin' like I wanna get in my zone

  Và tôi đang cảm giác như tôi muốn bước vào vùng của tôi

  So let me know, let me know, let me know if the party's on

  Cho nên hãy để tôi biết, để tôi biết, để tôi biết nếu bữa tiệc đang diễn ra

  "Cause your friend" s daddy got a real big house

  Bởi bố của bạn tôi có một ngôi nhà thực sự lớn

  Real big house, real big house

  Ngôi nhà thực sự lớn, ngôi nhà thực sự lớn

  Heard they gone away, we can all hang out

  Nghe nói họ đã đi rồi, tất cả chúng tôi có thể trèo ra ngoài

  All hang out 'til Monday

  Tất cả chúng tôi có thể trèo ra ngoài cho đến thứ hai

  My friend Freddie got a real fast car

  Bạn tôi Freddie có một chiếc xe hơi thực sự nhanh

  Real fast car, real fast car

  Xe hơi thực sự nhanh, xe hơi thực sự nhanh

  Won't take long 'cause it ain't that far, ain't that far

  Sẽ không mất thời gian bởi nó không xa như thế, không xa như thế

  All we want, is a little place that we can

  Tất cả chúng tôi muốn, là một góc nhỏ mà chúng tôi có thể

  All have fun, and I swear I won't break a thing

  Hoàn toàn vui vẻ, và tôi thề tôi sẽ không đập phá thứ gì

  All we want, is a little place where we can dance

  Tất cả chúng tôi muốn, là một góc nhỏ nơi chúng tôi có thể nhảy

  I know you understand

  Tôi biết bạn hiểu mà

  Let me know it's on and I'll bring my friends

  Hãy để tôi biết bữa tiệc đang diễn ra và tôi sẽ mang theo những người bạn của mình

  I can introduce them to all your friends

  Tôi có thể giới thiệu họ với tất cả bạn bè của bạn

  If they get along, we can all be friends

  Nếu họ hiểu nhau, tất cả chúng ta có thể làm bạn

  Or I could come alone, just me, you, on our own

  Hoặc tôi có thể đến một mình, chỉ có tôi, bạn, chỉ có hai ta thôi

  And I know they look like they get up to no good

  Và tôi biết họ trông như họ xây dựng nên những chuyện không tốt

  But they ain't nothin' but a lot of fun once you get to know

  Nhưng họ chẳng là gì cả ngoại trừ rất nhiều niềm vui một khi bạn hiểu về họ

  And I can cook, yeah, you won't even have to do a thing

  Và tôi có thể nấu nướng, yeah, bạn sẽ không phải làm gì hết

  Tell me what you wanna drink and I'll bring a couple things along

  Hãy cho tôi biết bạn muốn uống gì và tôi sẽ mang một vài thứ theo

  "Cause your friend" s daddy got a real big house

  Bởi bố của bạn tôi có một ngôi nhà thực sự lớn

  Real big house, real big house

  Ngôi nhà thực sự lớn, ngôi nhà thực sự lớn

  Heard they gone away, we can all hang out

  Nghe nói họ đã đi rồi, tất cả chúng tôi có thể trèo ra ngoài

  All hang out 'til Monday

  Tất cả chúng tôi có thể trèo ra ngoài cho đến thứ hai

  My friend Freddie got a real fast car

  Bạn tôi Freddie có một chiếc xe hơi thực sự nhanh

  Real fast car, real fast car

  Xe hơi thực sự nhanh, xe hơi thực sự nhanh

  Won't take long 'cause it ain't that far, ain't that far

  Sẽ không mất thời gian bởi nó không xa như thế, không xa như thế

  All we want, is a little place that we can

  Tất cả chúng tôi muốn, là một góc nhỏ mà chúng tôi có thể

  All have fun, and I swear I won't break a thing

  Hoàn toàn vui vẻ, và tôi thề tôi sẽ không đập phá thứ gì

  All we want, is a little place where we can dance

  Tất cả chúng tôi muốn, là một góc nhỏ nơi chúng tôi có thể nhảy

  I know you understand

  Tôi biết bạn hiểu mà

  Let me know it's on and I'll bring my friends

  Hãy để tôi biết bữa tiệc đang diễn ra và tôi sẽ mang theo những người bạn của mình

  I can introduce them to all your friends

  Tôi có thể giới thiệu họ với tất cả bạn bè của bạn

  If they get along, we can all be friends

  Nếu họ hiểu nhau, tất cả chúng ta có thể làm bạn

  Or I could come alone, just me, you, on our own

  Hoặc tôi có thể đến một mình, chỉ có tôi, bạn, chỉ có hai ta thôi

  Oh, oh, oh, my friends are your friends

  Oh, oh, oh, bạn của tôi là bạn của bạn

  Oh, oh, oh, and I swear I won't break a thing

  Oh, oh, oh, và tôi thề tôi sẽ không đập phá thứ gì

  Oh, oh, oh, my friends are your friends

  Oh, oh, oh, bạn của tôi là bạn của bạn

  Let me know it's on and I'll bring my friends

  Hãy để tôi biết bữa tiệc đang diễn ra và tôi sẽ mang theo những người bạn của mình

  I can introduce them to all your friends

  Tôi có thể giới thiệu họ với tất cả bạn bè của bạn

  If they get along, we can all be friends

  Nếu họ hiểu nhau, tất cả chúng ta có thể làm bạn

  Or I could come alone, just me, you, on our own

  Hoặc tôi có thể đến một mình, chỉ có tôi, bạn, chỉ có hai ta thôi
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...