Lời Dịch Lời Bài Hát The Hard Way - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 9 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: The Hard Way - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  I've been, I've been, I've been

  Em đã, em đã, em đã

  I've been touching fires for the sake of feelin'

  Em đã chạm vào lửa vì lợi ích của cảm giác

  I've been chasing, chasing

  Em đã theo đuổi, theo đuổi

  Chasing all these highs so I could crash the ceiling

  Theo đuổi tất cả những tầm cao nên em có thể phá vụn trần nhà

  I've been restless, tempted to follow every devil way down

  Em đã không nghỉ ngơi, liều theo dõi từng con quỷ đi xuống

  I took it so low and at the time it looked like no way out

  Em dẫn nó thật chậm và lúc đó nó trông như không có lối thoát

  I had to see

  Em đã phải trông thấy

  Try to believe

  Cố gắng tin

  I write my story and this ain't how it's ending

  Em viết câu chuyện của mình và đây không phải cách nó đang kết thúc

  Said to myself

  Đã nói với chính mình

  Said to myself, "This ain't how I'm gonna go down"

  Đã nói với chính mình, "Đây không phải là cách em sẽ đi xuống"

  When the bottom hit my soul

  Khi sức chịu đựng chạm nọc đến tâm hồn em

  I had to climb up all alone

  Em đã phải leo lên hoàn toàn một mình

  When the nights shut down my hope

  Khi màn đêm tắt đi hy vọng của em

  I had to find a light to hold

  Em đã phải tìm một nguồn sáng để nắm lấy

  You gotta break just a little

  Anh sẽ phải tan tác chỉ một chút

  Die just a little

  Hy sinh chỉ một chút

  To come alive in the right way

  Để được hồi sinh trên con đường đúng đắn

  And sometimes to get home you gotta go

  Và đôi khi để về nhà anh sẽ phải đi

  The hard way, hard way

  Con đường khó khăn, con đường khó khăn

  Turnin', turnin', turnin'

  Qua, qua, qua

  Turnin' every corner 'cause my heart was yearning

  Qua từng khúc ngoặt vì trái tim em đang khao khát

  For something more than 4am

  Về điều gì đó ý nghĩa hơn 4 giờ sáng

  This open bed, oh, I don't miss that feeling

  Chiếc giường mở này, ôi, em không nhớ cảm giác đó

  I don't see a reason

  Em không hiểu được lý do

  Chasing love down a dead end

  Theo đuổi tình yêu xuống một ngõ cụt

  But see the truth is

  Nhưng thấy sự thật là

  I wouldn't know that unless I did

  Em sẽ không biết điều đó trừ phi em đã làm

  I had to see

  Em đã phải trông thấy

  Try to believe

  Cố gắng tin

  I write my story and this ain't how it's ending

  Em viết câu chuyện của mình và đây không phải cách nó đang kết thúc

  Said to myself

  Đã nói với chính mình

  Said to myself, "This ain't how I'm gonna go down"

  Đã nói với chính mình, "Đây không phải là cách em sẽ đi xuống"

  When the bottom hit my soul

  Khi sức chịu đựng chạm nọc đến tâm hồn em

  I had to climb up all alone

  Em đã phải leo lên hoàn toàn một mình

  When the nights shut down my hope

  Khi màn đêm tắt đi hy vọng của em

  I had to find a light to hold

  Em đã phải tìm một nguồn sáng để nắm lấy

  You gotta break just a little

  Anh sẽ phải tan tác chỉ một chút

  Die just a little

  Hy sinh chỉ một chút

  To come alive in the right way

  Để được hồi sinh trên con đường đúng đắn

  And sometimes to get home you gotta go

  Và đôi khi để về nhà anh sẽ phải đi

  The hard way

  Con đường khó khăn

  I wouldn't know what I'm made of

  Em sẽ không biết em được tạo ra bằng gì

  If I took the easy way out (I took the easy way out)

  Nếu em đã chấp nhận lối đi đơn giản (em đã chấp nhận lối đi đơn giản)

  As long as it took me to get here

  Miễn sao nó đã đưa em đến đây

  Hard times were worth what I found (I found)

  Những lúc khó khăn thật đáng giá cho những gì em đã tìm thấy (Em đã tìm thấy)

  I wouldn't know what I'm made of (I wouldn't know)

  Em sẽ không biết em được tạo ra bằng gì (Em sẽ không biết)

  If I took the easy way out (took the easy way out)

  Nếu em nhận lối đi dễ dàng (nhận lối đi dễ dàng)

  As long as it took me to get here (to get here)

  Miễn sao nó đã đưa em đến đây (đến đây)

  Hard times were worth what I found

  Những lúc khó khăn thật đáng giá cho những gì em đã tìm thấy

  When the bottom hit my soul

  Khi sức chịu đựng chạm nọc đến tâm hồn em

  I had to climb up all alone

  Em đã phải leo lên hoàn toàn một mình

  When the nights shut down my hope

  Khi màn đêm tắt đi hy vọng của em

  I had to find a light to hold

  Em đã phải tìm một nguồn sáng để nắm lấy

  You gotta break just a little

  Anh sẽ phải tan tác chỉ một chút

  Die just a little

  Hy sinh chỉ một chút

  To come alive in the right way

  Để được hồi sinh trên con đường đúng đắn

  And sometimes to get home you gotta go

  Và đôi khi để về nhà anh sẽ phải đi

  The hard way

  Con đường khó khăn
   
Đang tải...